Tot ce trebuie sa stii despre ajutoarele pentru incalzire in sezonul rece 2023-2024. Intra sa descarci documentele necesare pe pe site-ul nostru

Tot ce trebuie sa stii despre ajutoarele pentru incalzire in sezonul rece 2023-2024. Intra sa descarci documentele necesare pe pe site-ul nostru

Se apropie sezonul rece, iar Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova a facut al treilea demers catre Consiliul local si primarul municipiului Ploiesti pentru ca il ultima sedinta ce va avea loc la sfarsitul lunii sa acorde subventie la gigacalorie incepand cu luna octombrie si, pe cale de consecinta pe tot sezonul rece, ulterior. Din pacate, pentru luna septembrie, primarul Andrei Volosevici nu a reusit sa isi tina promisiunea facuta public, nu doar catre presedintele UAP Prahova, Eugen Cristescu cum ca va putea acorda subventia pe luna anterioara.

Trecem peste acest capitol cu speranta ca nu vom mai fi pacaliti cu privire la subventie si incepand cu luna octombrie, pentru evita conflicte inutile.

Acum vom vorbi despre ajutoarele de incalzire, care au intrat in dotarea ASSC. Exista o serie de documente utile, nu doar pentru administratorii asociatiilor afiliate la UAP Prahova, ci si pentru restul acestora. ASSC a adus si la UAP Prahova o serie de formulare, pe care administratorii afiliati si doar ei pot veni sa le ridice incepand din data de 28.09.2023 de la sediul UAP Prahova, din str. Gen. Vasile Milea.

Va punem la dispozite mai jos, invitandu-va sa dati click pe fiecare link in parte pentru a descarca ceeea ce va intereseaza:

Lista-bunurilor-care-conduc-la-excluderea-acordarii-ajutorului

Cerere-si-declaratie-pe-propria-raspundere-privind-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala

Criterii-de-eligibilitate-

Obligații-beneficiarilor

Tipuri-de-ajutoare2

Adeverinta ajutor incalzire bloc

Cerere_de_modificare_2021

Mentionam ca documentele ajutatoare ne-au fost la dispozitie de catre Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti ( ASSC ), prin grija d-nei Brandusa Constintin, noua sefa a acestei entitati. Avand la dispozitie documentele de mai sus, va aducem la cunostinta actele necesare care stau la baza primirii ajutorului pentru incalzire, dupa cum urmeaza:

ACTE NECESARE

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie se acordă pe baza următoarelor documente:
1. CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE – formular tipizat
2. COMPONENȚA FAMILIEI – documente de identitate în termen de valabilitate pentru titular şi membrii incluși în cerere:
– cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii – este obligatoriu ca toate persoanele menționate în formularul de cerere să aibă înscrisă în actele de identitate adresa la care solicită ajutorul pentru încălzire (mutația sau viza de reședință);
– certificate de naştere pentru minori;
– permise de şedere temporară; permise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă ale tuturor persoanelor care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune, După caz;
– hotărâre judecătorească de divorț; hotărârea judecătorească de încredințare/de încuviințare a adopției/privind măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgență, după caz, – actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei, după caz.
3. LOCUINȚA
– Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire, vor atașa, după caz, documentul care atestă calitatea în care deține acea locuință: contract de vânzare-cumpărare; contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu drept de habitație / uzufruct; contract de închiriere (înregistrat la administrația financiară și valabil); certificat de moștenitor; contract de comodat; contract de concesiune;
Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari – din care să rezulte:
– numele, prenumele persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere;
– codul asociației (pentru TERMO PLOIESTI), nr. de telefon si adresa de e-mail a asociației – formular tipizat;
4. VENITURI
Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii:
– adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, se vor declara veniturile nete (inclusiv tichete de masă, vouchere de vacanță sau alte bonusuri, după caz);
– adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, etc;
– cupon pensie, cupon indemnizație handicap (inclusiv certificatul de incadrare in grad de handicap), indemnizație șomaj, etc.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția: alocației pentru susținerea familiei; alocației de stat pentru copii; bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale; burselor școlare; stimulentului educațional; sprijinului ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare; veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale; sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.
ATENȚIE!
În situația în care veniturile realizate de membrii familiei menționați în formularul de cerere sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
Persoanele care beneficiază de pensii trebuie să declare toate tipurile de pensii pe care le primesc.
Persoanele care beneficiază de ajutor de șomaj trebuie să declare cuantumul ajutorului încasat în luna anterioară depunerii cererii și trebuie să depună un nou formular de cerere actualizat în momentul în care încetează dreptul la ajutorul de șomaj.
5. DOVADA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE DEŢINUTE
– Certificatul de înmatriculare pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere
– Titularul și membrii incluși în cerere (persoane majore) care au reşedinţă în municipiul Ploiești şi domiciliul în altă localitate vor depune:
i. adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere (certificat de atestare fiscală);
ii. adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanelor cuprinse în cerere;
6. FACTURĂ – necesar pentru datele de identificare ale furnizorului, codul de client, codul locului de consum:
A. Pentru ajutorul de încălzire (pe perioada sezonului rece) – se bifează un singur sistem !!!
– energie termică – se va nota codul titularului de contract
– gaze naturale – se atașează ultima factură emisă de furnizor
– energie electrică – se atașează ultima factură emisă de furnizor
– combustibili solizi și petrolieri (lemne) – se bifează căsuța corespunzătoare
B. Pentru consumul energetic – supliment pentru energie (pe tot parcursul anului) – se pot bifa mai multe surse de energie și se va atașa factură la fiecare sursă bifată
– energie termică – se va nota codul titularului de contract
– gaze naturale – se atașează ultima factură emisă de furnizor
– energie electrică – se atașează ultima factură emisă de furnizor
– combustibili solizi și petrolieri (lemne) – se bifează căsuța corespunzătoare
Factura care se depune trebuie sa aiba titularul de contract in viata, deoarece ajutorul de incalzire nu se poate acorda pe factura unui decedat
Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc;
7. NEGATIE de la primăria de domiciliu, pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Ploiesti – din care să rezulte că nu s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei – original

Daca toate informatiile de mai sus nu sunt suficiente pentru a intelege acest mecanism al ajutoarelor de incalzire, ASSC vine cu informatii suplimentare, pe care le puteti cici mai jos:

INFORMAȚII GENER GENERALE privind condițiile și modalitatea de acordare a modalitatea de acordare a AJUTOR ULUI DE ÎNCĂ ÎNCĂLZ IRE ȘI a SUPLI MENTULUI PENTRU ENERGIE ENERGIE

CADRU LEGISLATIV ➢ Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare;
➢ HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; ➢ Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile și completările ulterioare; ➢ HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
MODALITATE DE LUCRU
1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc toate condițiile;
2. Procesarea dosarelor – se vor verifica toate dosarele;
3. Stabilirea rezoluției:
– în urma verificarii se va stabili dacă cererea întrunește condițiile necesare pentru aprobare sau respingere; – în cazul aprobării se stabilește procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singură ori familia;
4. Transmiterea dispoziţiilor – prin intermediul furnizorilor, prin asociațiile de proprietari/locatari sau direct. Instituţia noastră va comunica beneficiarilor dispoziția de acordare sau, după caz, modificare, respingere ori încetare a ajutorului.
Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pentru întreaga perioadă a sezonului rece, după următoarele reguli:
a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c. începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost
depusă cererea.
OBLIGAȚII
Conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu completările și modificările ulterioare: Art. 14, alin. (3): La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2). Art. 19, alin (1): Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Art. 36, alin. (2), lit e): Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei următoarele fapte: nerespectarea de către titular a prevederilor art. 14.Alin (3) și art. 19 alin. (1).
Informații utile:
Generale: http://www.asscploiesti.ro
https://www.mmanpis.ro/anunt-important-acordare-ajutor-pentru-incalzirea-locuinteisi-supliment-pentru-energie/
https://youtu.be/HOFV1UU2j30

Completare Cerere-Declarație pe propria răspundere:

https://youtu.be/eSIsCbtFbMQ
https://youtu.be/8ipNhYQPuMQ
https://youtu.be/nxor3JgIQwU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Subventie la gigacalorie pe timpul verii de la 15 iulie si tariful ramane acelasi

Astazi, in sediul primariei Ploiesti a avut loc o conferinta de presa organziata de primarul municipiului, Andrei Volsoevici, la care ...

##################################################### #####################################################