Racordarea la gaze a devenit gratuită pentru consumatorii casnici, dacă nu depășește 2500 de metri de la branșament și se face în cel mult 90 de zile de la obținerea autorizației de construire

Racordarea la gaze a devenit gratuită pentru consumatorii casnici, dacă nu depășește 2500 de metri de la branșament și se face în cel mult 90 de zile de la obținerea autorizației de construire

Autoritatea de Reglementare a elaborat un nou regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, de care era nevoie ca urmare a ultimelor modificări ale legii nr. 123 din 10 iulie 2012, a energiei electrice și a gazelor naturale.

Regulamentul institut prin Ordinul ANRE nr. 178/2020 reglementează modul în care se efectuează racordarea la gaze a consumatorilor casnici. Astfel, conform art. 6 alin (2): În situaţia în care, în urma stabilirii soluţiei tehnice, lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de până la 2.500 metri, OSD efectuează şi finanţează activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) – s)- vezi mai jos prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) – s).  După cum se poate înțelege din această prevedere, în cazul asociațiilor de proprietari, unde lungimea de extindere și branșare este cu mult sub 2500, OSD (operatorul sistemului de distribuţie a gazelor natural) va efectua și finanța realizarea racordului și activitățile aferente pe cheltuiala sa. Conform aceluiași articol, dar la alin. (3) , dacă lungimea instalației de extindere și branșare este de peste 2.500 m, atunci solicitantul la achita devizul.

De asemenea, conform art. 10, alin. (2): Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD şi este achitat de toţi solicitanţii, cu excepţia solicitanţilor clienţi casnici. Prin urmare, OSD va suporta și cheltuielile aferente tarifului de analiză a cererii de racordare.

Totodata, conform modificarilor aduse Legii 123/2012, la articolul 138 va fi introdusă litera de mai jos, care stipulează în 90 de zile de la data obținerii autorizațieid e construire, distribuitorul de gaze trebuie să efectueze racordarea.

Art. 138

Obligațiile și drepturile operatorului de distribuție

Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

d^1) să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici se realizează prin tarifele de distribuție conform reglementărilor ANRE

Legenda
Art. 4

(1)Pentru realizarea racordării la SD a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) – e) se parcurg următoarele etape:

b)evaluarea cererii de racordare

c)stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)eşalonarea lucrărilor necesare racordării şi actualizarea planurilor de investiţii cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)emitere ATP în funcţie de soluţia tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conduct necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f)obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g)proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;

i)execuţia obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

j)urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)stabilirea soluţiei pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/ PRM/PM şi emiterea ATR;

m)OSD emite şi transmite solicitanţilor, cu excepţia clienţilor finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n)obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise  de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o)proiectarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de solicitanţii care finanţează aceste obiective;

p)verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)execuţia racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de către solicitanţii care finanţează aceste obiective;

r)urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

s)recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Explicații

Art. 2

Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:

a)solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/necesar alimentării cu gaze naturale;

b)solicitanţi din categoria viitori clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuţie;

c)utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:

(i)reamplasării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

(ii)redimensionării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor;

(iii)separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun;

d)concesionarii sistemelor de distribuţie, unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) şi (61) şi ale art. 151 alin. (2) din Lege;

e)unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;

 

Racord – conducta de legătură între o ramură principală (conductă de alimentare din amonte, conductă de transport, conductă de distribuție a gazelor naturale) și o stație de măsurare sau o stație de reglare, măsurare, predare a gazelor naturale, care alimentează un sistem de distribuție, unul ori mai mulți clienți finali;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Vezi care sunt motivele reale pentru care apa calda costa mai mult acum decat in sezonul rece

Update: Vineri 16 iunie, UAP Prahova a depus o solicitare de subventie la registratura primariei. Urmeaza sedinta ordinara a Consiliului ...

##################################################### #####################################################