Noua lege a asociatiilor de proprietari si surprizele ei

Noua lege a asociatiilor de proprietari si surprizele ei

Camera Deputatilor, ca for decizional, a aprobat recent, fara o consultare prealabila a organziatiilor non-guvernamentale de profil, noua lege a asociatiilor de proprietari, care vine cu mai multe schimbari in modul de functionare al acestora.

Pana la intrarea in vigoare, respectiv la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, dupa ce presedintele Romaniei a semnat promulgarea,  aceasta nu se aplica. Cele mai importante modificari prin comparatie cu Legea 230/2007, le prezentam mai jos, inainte de a prezenta pe larg toate legea.

Vom reveni cu anuntul oficial de intrare in vigoare a noii legi.

Divizarea unei asociaţii de proprietari existente în două sau mai multe asociaţii, pe scări sau tronsoane se face, numai în condiţiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată şi în condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare scară sau tronson, la propunerea majorităţii proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majorităţii proprietarilor din asociaţia ce urmează a se diviza;

– Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari,

actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul;

– Fiecare asociaţie de proprietari este obligată să deţină un singur cont bancar.

În vederea plăţii cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevăzut in noua lege se comunică tuturor proprietarilor prin afişare la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari;

– Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului.

Regulamentul condominiului se iniţiază de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, se dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu acordul majorităţii proprietarilor din condominiu, şi este adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare;

– Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să primească copii după orice document al acesteia.

Proprietarii care solicită copii după documentele asociaţiei de proprietari vor suporta costul de multiplicare al acestora.

Nu au dreptul de a fi alese sau numite în funcţii de conducere, administrare sau control din cadrul asociaţiilor de proprietari persoanele înrudite până la gradul al III-lea cu cei care deja ocupă aceste funcţii. Nu pot fi alese sau numite în funcţie de conducere, administrareori control din cadrul asociaţiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnări, în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive,pentru infracţiuni de natură economico-financiară. Anterior alegerii sau numirii într-o funcţie de conducere, administrare ori control din cadrul asociaţiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie să dovedească în adunarea generală pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale în vigoare şi, în cazul administratorului şi al cenzorului ori, după caz, al membrilor comisiei de cenzori şi a documentelor care să ateste pregătirea profesională în domeniu;

– La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi pe bază de table convocator sau prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, şi prin afişare la avizier, hotărârile pot fiadoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora;

un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta la Adunarea Generala cel mult un membru absent, dacă prezintă împuternicire scrisă şi semnată de către proprietarii în numele cărora votează. O copie a imputernicirii seataşează procesului-verbal al şedinţei;

– Procesul-verbal al şedinţei, care descrie evenimentele în

desfăşurare, hotărârile adoptate şi rezultatele voturilor va fi redactat deun membru al asociaţiei numit secretar al adunării generale prin votul majorităţii celor prezenţi. În termen de 7 zile de la data la care a avut locadunarea generală, procesul-verbal al adunării generale este adus la cunoştinţa tuturor proprietarilor, prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, prin afişarea unei fotocopii datate la avizierul asociaţiei de proprietari;

– În caz de încetare a mandatului preşedintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte. În cazul schimbării preşedintelui asociaţiei de proprietari, vechiul preşedinte este obligat să transmită noului preşedinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv şi de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în administrare sau în folosinţă.

– Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sau pentru depăşirea atribuţiilor legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate proprietarilor sau terţilor, după caz.

– Candidaţii pentru funcţia de administrator trebuie să prezinte comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele prevăzute de lege, precum şi alte documente solicitate printre care, obligatoriu:

  1. a) atestatul;
  2. b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;

– Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis;

– Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei la care au acces pentru informare, în condiţiile art.2184-2190 din Legea nr.287/2009( Codul Civil), republicată, cu modificările ulterioare, toţi proprietarii. În acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei. Prin excepţie cu acordul adunării generale a asociaţiei de proprietari, exclusiv în vederea efectuării operaţiuniilor de plăţi pentru cheltuieli neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar, în limita unui plafon lunar de 1.000 lei.

– Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Pentru încasarea fondului de reparaţii, administratorul eliberează chitanţă nominală separată.

-Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanţă nominală separată.

– Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării.

Conventii individuale de facturare

Conventiile individuale de facturare pentru apa si canalizare se pot incheia daca cunt incheiate cumulative:

a) exista bransamente proprii individuale de alimentare cu apa

b) furnizarea serviciilor de alimentare cu apa, precum si prestarea serviciului de canalizare se face de catre acelasi operator

c) toti proprietarii din condominiu au fost de acord, in scris, cu introducerea in contractual de furnizare/ prestare incheiat in nume prorpiu a clauzei de sistare a serviciului de alimentare cu apa in caz de neplata

d) Solutia tehnica de realizare a brasamentelor proprii de alimentare cu apa precum si tipuld e contoare achizitionate au fost avizate de furnizor

 

Conventiile individuale de facturare pentru serviciul public de alimentare cu energie termica contractile individuale de furnizare intre furnizor si proprietary pot fi incheiate daca sunt indeplinite cumulative urmatoareloe conditii:

  1. Exista bransamente proprii individuale de alimentare cu energie termica realizate intre reteaua publica si reteaua interioara a fiecarei proprietati individuale dotate cu aparate de masura legale pentru determinarea consumurilor la niveld e proprietate individuala
  2. Toti proprietarii din condominium incjeie contracte individuale de facturare
  3. Solutia tehnica de realizare a bransamentelor proprii de alimentare cu energie termica si tipul de contoare achizitionate de proprietar au fost avizate de catre furnizor
  4. Citirea contoarelor individuale si defalcarea consumurilor individuale si commune din condominium se realizeaza de catre o societate specilizata, avizata de autoritatea competenta(ANRE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

UAP Prahova solicita de urgenta mai multe lucruri noului operator de termie. Printre ele se afla contractele cu asociatiile, iar facturile sa nu fie cumulate pe doua luni!

Astazi, 03.11.2022, UAP Prahova a depus la sediu de la Brazi al SC Termo Ploiesti o adresa prin care a ...

##################################################### #####################################################