Incetarea platii CAS. In atentia celor care obtin venituri din activitati independente

Incetarea platii CAS. In atentia celor care obtin venituri din activitati independente

In atentia contribuabililor persoane fizice care realizeza venituri din activitati independente, in ce priveste incetarea obligatiei de plata a CAS, precizam ca potrivit prevederilor art.296^21 alin.(1) din Titlului IX^2 „contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:

– intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
– membrii intreprinderii familiale;
– persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
– persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
– persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Exceptie: Nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari.

– Prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1714/2012, publicat in M.O. nr. 798/28.11.2012, a fost reglementata procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, fiind aprobat si formularul 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”.

Formularul 601 se depune pentru incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscala, de catre contribuabilii care:
– nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus la primul paragraf
– se afla in situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr. 263/2010
– sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii
– au calitatea de pensionari.

Contribuabilul trebuie sa bifeze in formularul 601, capitolul II „Date privind incetarea incadrarii in categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii”, situatia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale in care se incadreaza si sa anexeze documentele justificative care atesta situatia declarata.

Documentele justificative care atesta incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) copie de pe certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comertului – in cazul intreprinzatorului titular al unei intreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate sa
desfasoare activitati economice;

b) copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, dupa caz, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in cazul persoanei fizice, membru al unei intreprinderi
familiale;

c) copie de pe formularul (070) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, inregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat incetarea activitatii, conform legii – in cazul unei persoane care exercita profesii libere sau activitati reglementate prin legi speciale;

d) copie de pe documentele din care rezulta incetarea activitatii, cum ar fi declaratia de venit estimat, inregistrata la organul fiscal competent, conform legii – in cazul unei persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

e) copie de pe contractul individual de munca sau adeverinta eliberata de angajator, dupa caz – in cazul unei persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca,
inclusiv soldat/gradat voluntar;

f) copie de pe ordinul de numire in functie – in cazul in care persoana este functionar public;

g) adeverinta eliberata de angajator – in cazul in care persoana este cadru militar in activitate, soldat/gradat voluntar, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

h) copie de pe actul de numire in functie, in cazul unei persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, ale carei drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit. e) – g);

i) copie de pe documentul care atesta calitatea de membru cooperator dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale carui drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile legii, cu cele ale persoanelor prevazute la lit. e) – g);

j) adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj – in cazul unei persoane care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii (somer);

k) adeverinta eliberata de institutiile platitoare – in cazul in care persoana este cadru militar trecut in rezerva, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare ale carui raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

l) adeverinta eliberata de institutia in a carei evidenta contribuabilul figureaza ca are calitatea de asigurat sau orice alt document care atesta calitatea de persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii;

m) copie de pe decizia de pensionare – in cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.

Documentele se prezinta in copie si original. Copia se certifica de organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. in situatia depunerii cererii prin posta, documentele se vor anexa in copie legalizata.

– Contributia de asigurari sociale se datoreaza inclusiv pentru luna in cursul careia contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta ca platitor de contributii de asigurari sociale, potrivit legii.

– Pentru cererile care au fost admise de organul fiscal, acesta va emite o noua decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale – formularul 610 – in care se stabileste contributia la nivel „0” pentru lunile urmatoare din anul fiscal in curs, celei in care contribuabilul a indeplinit conditia de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

– Formularul se completeaza in doua exemplare si un exemplar se depune la  organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, impreuna cu documentele justificative care atesta dreptul contribuabilului de a solicita incetarea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Lista privind principalele registre si formulare

Lista privind principalele registre si formulare

##################################################### #####################################################