Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei

termice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU

SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 30 octombrie 2008

Pentru varianta PDF apasa AICI

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. g) din

Legea serviciului public de alimentare cu energie termicã nr.

325/2006 ,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, aprobat prin

Hotãrârea Guvernului nr. 671/2007 , şi al art. 16 alin. (7) şi

(9) din Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr.

51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice emite urmãtorul ordin:

ART. 1

Se aprobã Contractul-cadru de furnizare a energiei termice,

prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Modificarea contractelor existente de furnizare a

energiei termice se va face în termen de 6 luni de la intrarea în

vigoare a contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, cu

respectarea dispoziţiilor acestuia.

(2) În situaţia nemodificãrii contractelor în termenul

prevãzut la alin. (1), se aplicã prevederile contractului-cadru

aprobat prin prezentul ordin.

ART. 3

Furnizorii de energie termicã ce solicitã încheierea de

convenţii individuale anexã la contractul de furnizare a energiei

termice au obligaţia ca împreunã cu asociaţiile de

proprietari/locatari sã inventarieze instalaţiile interioare din

condominii.

ART. 4

Autoritãţile deliberative ale unitãţilor

administrativteritoriale pot stabili preluarea în facturare

individualã în baza prevederilor contractului-cadru aprobat prin

prezentul ordin şi a Legii serviciului public de alimentare cu

energie termicã nr. 325/2006 .

ART. 5

Autoritãţile deliberative ale unitãţilor

administrativteritoriale vor supune dezbaterii publice, vor

stabili şi vor aproba, pentru fiecare localitate în parte, data

începerii, respectiv a întreruperii furnizãrii energiei termice

pentru încãlzire sau principiul pe baza cãruia se stabilesc

aceste date, în funcţie de condiţiile atmosferice specifice

zonei.

ART. 6

Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Metodologia

de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie

termicã în imobile de tip condominiu, prevãzutã în anexa nr. 1 la

Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã nr. 233/2004

pentru aprobarea unor reglementãri privind contorizarea

consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de

alimentare cu energie termicã, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2004, cu

modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Contractul-cadru de

furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban

(asociaţii de proprietari/locatari sau persoane fizice asimilate

acestora, societãţi comerciale, instituţii publice), prevãzut în

anexa nr. 2 la acelaşi ordin, se abrogã.

ART. 7

Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

de Utilitãţi Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

Bucureşti, 29 septembrie 2008.

Nr. 483.

ANEXĂ

CONTRACT – CADRU

de furnizare a energiei termice

Nr. ….. din data ………

CAPITOLUL I

Pãrţile contractante

Art. 1. – (Se trece societatea comercialã/regia autonomã sau

operatorul ….. în gestiune directã conform legii) …., cu

sediul în ……, str. ….. nr. …., bl. …., sc. …, et.

…, ap. …, judeţul/sectorul ……, înmatriculatã/

înmatriculat la registrul comerţului cu nr. …., codul fiscal

….., codul unic de înregistrare …., contul nr. …., deschis

la ……, reprezentatã/ reprezentat de ….., având funcţia de

……, şi de ……, având funcţia de ……., în calitate de

furnizor, pe de o parte, şi

(Se trece societatea comercialã/instituţia publicã/asociaţia

de locatari/proprietari/domnul/doamna cu sediul/domiciliat/

domiciliatã) în localitatea …., str. …., nr. …., bl. …,

sc. …, judeţul/sectorul ….., (Se trece înmatriculatã la

registrul comerţului cu nr. ….., codul fiscal …., codul unic

de înregistrare ….., contul nr. ….., deschis la

….)/(autorizatã prin Încheierea judecãtoreascã nr. ….., emisã

de Judecãtoria …., cod fiscal ……., cont …. deschis la

…..), reprezentat/reprezentatã de (dacã este cazul) …., având

calitatea de (Se trece calitatea celui care semneazã valabil

contractul (proprietar sau cu împuternicire datã de proprietar,

caz în care se trec datele care atestã autenticitatea

împuternicirii), (Pentru persoane fizice se trece se identificã

cu C.I/B.I. seria …., nr. ….., eliberatã/eliberat la data de

…., de …., C.N.P. …….), în calitate de utilizator, pe de

altã parte, au convenit sã încheie prezentul contract de

furnizare a energiei termice, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Obiectul contractului-cadru

Art. 2. – (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintã

furnizarea energiei termice pentru încãlzire şi pentru apa caldã

de consum, în condiţiile prevãzute în acesta.

(2) Prezentul contract stabileşte raporturile juridice dintre

furnizor şi utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea,

facturarea şi plata energiei termice.

(3) Raporturile dintre furnizor şi utilizator se stabilesc la

punctul de delimitare între reţeaua interioarã a utilizatorului

aflatã pe proprietatea acestuia şi reţeaua publicã.

(4) Responsabilitãţile privind întreţinerea şi repararea

reţelei interioare sunt în sarcina utilizatorului chiar dacã

contorul de branşament este montat în alt punct decât punctul de

delimitare/separare. Elementele de identificare ale punctului de

delimitare/separare sunt prevãzute în anexa nr. 1.

(5) Parametrii de calitate trebuie asiguraţi în punctul de

delimitare/separare.

(6) Prestarea altor activitãţi conexe serviciului dincolo de

punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de

prestãri de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot

prevala, faţã de prevederile prezentului contact.

Art. 3. – Prezentul contract s-a încheiat pentru suprafaţa

echivalentã termic, numãrul de persoane şi operatori economici

conform anexei nr. 2.

Art. 4. – În anexa nr. 3 sunt menţionate standardele,

normativele şi condiţiile de calitate privind furnizarea energiei

termice valabile la data semnãrii prezentului contractul.

Art. 5. – (1) Prezentul contract se încheie pe duratã

nedeterminatã.

(2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea

utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice şi

numai dupã achitarea la zi a tuturor debitelor datorate cãtre

furnizor.

(3) În cazul condominiilor, prezentul contract, la

solicitarea furnizorului, este însoţit de convenţii încheiate de

acesta cu fiecare consumator din condominiu alimentat prin

acelaşi branşament termic, cu respectarea prevederilor

prezentului contract.

CAPITOLUL III

Drepturile şi obligaţiile furnizorului

Art. 6. – Furnizorul are urmãtoarele drepturi:

1. sã factureze şi sã încaseze lunar contravaloarea

cantitãţilor de energie termicã furnizate, stabilite în

conformitate cu metodologia de calcul aprobatã de autoritatea de

reglementare competentã, la tarifele aprobate de autoritatea

administraţiei publice locale;

2. sã aplice penalitãţi egale cu nivelul dobânzii datorate

pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul

neachitãrii facturilor la termen;

3. sã iniţieze modificarea şi completarea prezentului

contract sau a anexelor la acesta prin acte adiţionale, conform

modificãrilor stabilite de autoritatea de reglementare

competentã;

4. sã aibã acces la instalaţiile de utilizare a energiei

termice de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea

respectãrii prevederilor contractuale, a funcţionãrii,

integritãţii sau pentru debranşare, în caz de pericol de avarie

sau neplatã, precum şi la contor, dacã se aflã pe proprietatea

utilizatorului, în vederea citirii, verificãrii metrologice sau

integritãţii acestuia. Accesul se va efectua în prezenţa

delegatului împuternicit al utilizatorului;

5. sã stabileascã condiţiile tehnice de branşare sau de

debranşare a utilizatorului de la instalaţiile aflate în

administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare

şi a reglementãrilor elaborate de autoritatea de reglementare

competentã;

6. sã desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate

fãrã obţinerea avizelor legale şi sã sesizeze autoritãţile

competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori

degradãri ale componentelor sistemului de alimentare centralizatã

cu energie termicã – SACET;

7. sã aibã acces, în condiţiile legii, la instalaţiile

interioare ale utilizatorului de energie termicã ori de câte ori

este necesarã intervenţia la acestea pentru asigurarea

funcţionãrii normale a întregii instalaţii;

8. sã stabileascã lucrãri de revizii, reparaţii şi de

întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile aparţinând

SACET.

9. sã întrerupã, total sau parţial, furnizarea energiei

termice pe durata necesarã executãrii lucrãrilor de întreţinere

şi de reparaţii programate, cu anunţarea în prealabil a

utilizatorului;

10. sã suspende sau sã limiteze furnizarea agentului termic,

fãrã plata vreunei penalizãri, cu un preaviz de 5 zile:

a) în cazul depãşirii termenului legal pentru achitarea

facturilor stabilite potrivit prezentului contract;

b) în cazul neachitãrii contravalorii daunelor, stabilite

printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã,

provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii ori

instalaţii aferente infrastructurii SACET;

c) în cazul împiedicãrii în orice fel a delegatului

împuternicit al furnizorului de a controla instalaţiile de

utilizare, de a monta, de a verifica, de a înlocui sau de a citi

aparatele de mãsurareînregistrare ori de a remedia defecţiunile

la instalaţiile administrate de furnizor, indiferent dacã acestea

se aflã pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public;

d) în cazul branşãrii fãrã acordul furnizorului la reţele

publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbãrii, fãrã

acordul furnizorului, în cadrul unor lucrãri de reparaţii

capitale, reconstruiri, modificãri, modernizãri sau extinderi, a

caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de

utilizare;

e) în cazul în care utilizatorul nu remediazã defecţiunile la

instalaţiile interioare şi prin aceasta prejudiciazã alimentarea

cu energie termicã a altor utilizatori;

f) în cazul în care se constatã diferenţe, semnificativ mai

mari decât cele datorate erorilor de mãsurã, între cantitatea de

agent termic pentru încãlzire intratã şi cea ieşitã în/din

instalaţiile utilizatorului;

g) la cererea utilizatorului;

11. sã asigure o temperaturã de 12°C în spaţiile cu

destinaţie de locuinţã în cazul limitãrii furnizãrii agentului

termic de încãlzire pentru neplatã;

12. sã suspende prezentul contract în situaţiile în care timp

de 3 luni de la data aplicãrii mãsurii de limitare a furnizãrii

prevãzute la pct. 10 lit. a), c), d) şi f) nu a fost înlãturatã

cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizãrii;

13. sã limiteze sau sã întrerupã furnizarea agentului termic,

dar nu mai mult de 24 de ore, în urmãtoarele condiţii:

a) când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori

integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea

avariilor în SACET;

c) pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot

efectua fãrã întreruperi;

14. în cazul în care intervenţiile furnizorului prevãzute la

pct. 13 depãşesc 24 de ore, acestea se pot efectua în maximum 72

de ore, cu plata penalizãrilor prevãzute în prezentul contract,

cu aducerea la cunoştinţa utilizatorului.

Art. 7. – Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:

1. sã respecte prevederile reglementãrilor în vigoare şi

angajamentele asumate prin prezentul contract;

2. sã încheie convenţii de facturare individualã, anexã la

prezentul contract, conform Hotãrârii Consiliului Local …….

nr. …../…….;

3. sã factureze, în cazul facturãrii individuale, cantitãţile

de energie termicã proprietarilor spaţiilor cu destinaţie de

locuinţã sau altã destinaţie, în conformitate cu prevederile

prezentului contract, la preţurile şi tarifele legal stabilite;

4. sã încheie act adiţional la prezentul contract ori de câte

ori apar modificãri;

5. sã asigure continuitatea serviciului de furnizare a

energiei termice la parametrii fizici şi calitativi prevãzuţi în

prezentul contract şi de legislaţia în vigoare;

6. sã aducã la cunoştinţa utilizatorului, cu cel puţin 10

zile înainte, prin mass-media şi prin afişare la utilizator,

orice întrerupere în furnizarea energiei termice, în cazul unor

lucrãri de modernizare, retehnologizare, reparaţii şi întreţinere

planificate stabilite prin programele anuale convenite cu

autoritãţile administraţiei publice locale, care impun

întreruperea furnizãrii energiei termice;

7. sã opreascã alimentarea instalaţiilor aflate în

subsolurile tehnice ale utilizatorului în cazul producerii unei

avarii sau pentru prevenirea acesteia, astfel încât sã se

limiteze, respectiv sã se elimine consecinţele evenimentului;

8. sã efectueze aerisirea instalaţiilor interioare aparţinând

utilizatorilor de tip urban ori de câte ori acestea sunt golite

de cãtre furnizor sau din cauza acestuia;

9. sã furnizeze apa caldã de consum asigurând la punctul de

separare:

a) condiţiile de potabilitate a apei calde de consum care

este furnizatã prin reţeaua de distribuţie pe care o exploateazã;

b) o temperaturã cuprinsã în intervalul 55 – 60°C;

c) presiunea de serviciu şi debitul minim necesar;

10. sã respecte regimul chimic al apei din reţeaua de

furnizare a agentului termic, efectuând periodic mãsurãtori ale

indicilor chimici;

11. sã asigure temperatura agentului termic pentru încãlzire

la punctul de separare, care sã asigure confortul termic normal

în spaţiile cu destinaţie de locuinţã ale utilizatorului/

consumatorului;

12. sã factureze cantitãţile de energie termicã numai în

conformitate cu metodologia de calcul aprobatã de autoritatea de

reglementare competentã, pe baza preţurilor şi a cantitãţilor de

energie termicã furnizatã;

13. sã evacueze, pe cheltuiala sa, apa pãtrunsã în curţi,

case, subsoluri din cauza defecţiunilor la SACET; evacuarea apei

nu exonereazã furnizorul de plata unor despãgubiri stabilite în

condiţiile legii;

14. sã exploateze, sã întreţinã, sã repare şi sã verifice

contoarele de energie termicã instalate la branşament.

Verificarea periodicã se face conform dispoziţiilor de metrologie

în vigoare şi se suportã de cãtre furnizor. Contoarele instalate

la branşament, defecte sau suspecte de înregistrãri eronate, se

demonteazã de furnizor şi se supun verificãrii într-un laborator

metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la

cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate

a verificãrii metrologice, atunci cheltuielile de verificare,

demontare şi montare vor fi suportate astfel: de cãtre furnizor,

dacã sesizarea a fost întemeiatã; de cãtre utilizator, dacã

sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiatã;

15. sã scoatã din instalaţie contorul de energie termicã

numai în cazul în care acesta este înlocuit cu altul cu aceeaşi

clasã de precizie sau cu clasã de precizie superioarã. Se

excepteazã cazurile în care una ori mai multe componente ale

contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au

avut loc intervenţii neautorizate asupra acestuia, fapt ce a

condus la deteriorarea sigiliilor;

16. sã utilizeze numai sigilii personalizate de unicã

folosinţã, cu serie diferitã de la un sigiliu la altul;

17. sã aducã la cunoştinţa utilizatorului modificãrile de

tarif şi alte informaţii referitoare la facturare, prin adresa

ataşatã facturii;

18. sã ia mãsurile necesare pentru remedierea deficienţelor

constatate în cazul în care cu ocazia citirii se constatã

deteriorarea contorului de energie termicã sau inundarea incintei

în care este montat acesta, din culpa sa. În cazul în care

inundarea incintei se datoreazã culpei utilizatorului, trebuie sã

solicite acestuia remedierea defecţiunilor la reţeaua sa

interioarã;

19. sã ia mãsuri pentru remedierea defecţiunilor şi

deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la

branşament;

20. sã nu deterioreze bunurile utilizatorului şi sã aducã

pãrţile din construcţii legal executate, care aparţin

utilizatorului, la starea lor iniţialã, dacã au fost deteriorate

din vina sa;

21. sã înceapã şi sã întrerupã furnizarea energiei termice la

data de ….., respectiv …., conform Hotãrârii Consiliului

Local ….. sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,

dupã caz, nr. ……./……..;

22. sã acorde despãgubiri pentru daunele provocate de

întreruperi în alimentare ce au survenit din vina sa, conform

prevederilor legale în vigoare;

23. sã furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul

consumului şi eventualele penalitãţi plãtite de acesta;

24. sã plãteascã daunele provocate utilizatorului din culpa

sa, în special dacã:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul

contractat sau nu livreazã energia termicã în condiţiile

stabilite în prezentul contract;

b) nu anunţã utilizatorul din timp cu privire la limitãrile

sau la întreruperile programate;

c) dupã sistarea furnizãrii energiei termice cerutã de

utilizatorul de energie termicã, nu reia furnizarea în primele 3

zile lucrãtoare de la primirea, în scris, a notificãrii privind

încetarea motivului sistãrii;

d) nu respectã parametrii de calitate prevãzuţi în prezentul

contract şi în actele normative în vigoare pentru energia termicã

furnizatã;

e) dupã întreruperea furnizãrii energiei termice nu reia

furnizarea acesteia în maximum 3 zile lucrãtoare de la

îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizãrii;

25. sã înregistreze toate reclamaţiile şi sesizãrile

utilizatorului la un centru unic de relaţii cu utilizatorii şi sã

ia mãsurile care se impun în vederea rezolvãrii acestora, în

termenul prevãzut de lege;

26. A. La fiecare citire a contoarelor de energie termicã

pentru încãlzire şi pentru apã caldã de consum, cu excepţia

cazurilor când citirea se face de la distanţã, sã lase o

înştiinţare scrisã din care sã reiasã:

a) data şi ora citirii;

b) indexul contoarelor;

c) numele şi prenumele cititorului;

d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii.

B. În cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza

inundãrii incintei în care se aflã contorul din culpa

furnizorului, acesta are obligaţia ca pânã la data-limitã de

emitere a facturii:

a) sã verifice cauza inundãrii şi sã goleascã incinta de apã;

b) sã citeascã contoarele de energie termicã;

c) sã remedieze defecţiunea care a fãcut posibilã inundarea

incintei;

d) sã emitã factura pe baza citirii efectuate.

C. În cazul în care operaţiile prevãzute la pct. B conduc,

din motive justificate, la emiterea facturii dupã data de 15 a

lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat,

fapt ce va fi menţionat în facturã, regularizarea efectuându-se

în factura urmãtoare.

D. În cazul în care se constatã cã incinta în care sunt

montate contoarele de energie termicã este inundatã din vina

utilizatorului, consumul de energie termicã se va calcula ca

pentru utilizatorii necontorizaţi pânã la remedierea

defecţiunilor.

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Art. 8. – Utilizatorul are urmãtoarele drepturi:

1. sã utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public

de alimentare cu energie termicã în condiţiile prevãzute în

prezentul contract;

2. sã conteste facturile când constatã diferenţe între

consumul facturat şi înregistrat de contorul de branşament, în

cazul facturãrii unor servicii neefectuate, sau când constatã

încãlcarea prevederilor contractuale;

3. sã beneficieze de reducerea valorii facturii astfel:

a) cu contravaloarea cantitãţii de cãldurã din apa caldã de

consum nelivratã, în cazul în care temperatura medie a acesteia,

din luna de facturare, este mai micã de 50°C. Furnizorul are

obligaţia sã comunice utilizatorului, la cererea acestuia,

temperatura medie lunarã a apei reci intrate în staţia termicã;

b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada

în care s-a depãşit limita de timp comunicatã pentru oprirea

furnizãrii energiei termice sau în cazul prelungirii timpului de

intervenţie conform prevederilor art. 6 pct. 14;

4. sã primeascã rãspuns, în termen de maximum 30 de zile

calendaristice, la sesizãrile adresate furnizorului cu privire la

neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;

5. sã racordeze, în condiţiile legii şi cu acordul scris al

furnizorului, alţi consumatori pentru alimentarea acestora cu

energie termicã;

6. sã solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi

deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la

branşament;

7. sã solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe

branşamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrãri

eronate, în condiţiile art. 7 pct. 14;

8. sã renunţe, în condiţiile legii, la serviciile

contractate;

9. sã se adreseze, individual sau colectiv, autoritãţilor

administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor

judecãtoreşti, în vederea prevenirii sau reparãrii unui

prejudiciu direct sau indirect.

Art. 9. – Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii:

1. sã achite, în termenele stabilite, contravaloarea energiei

termice furnizate;

2. sã achite contravaloarea cantitãţii de apã înregistrate de

contorul de energie termicã, precum şi contravaloarea serviciului

de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul

serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, în condiţiile

de platã stabilite în contractul de furnizare a apei, încheiat cu

acesta;

3. sã asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare

desfãşurãrii activitãţii specifice serviciului, în spaţiile ori

suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu, pe trotuarele şi

aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de

proprietate sau de administrare;

4. sã permitã accesul furnizorului la instalaţiile de

utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe

proprietatea sa, pentru verificarea funcţionãrii şi integritãţii

acestora ori pentru debranşarea/deconectarea instalaţiilor în caz

de neplatã sau de avarie;

5. sã asigure integritatea sistemelor de mãsurare, accesul

furnizorului în vederea efectuãrii citirilor, verificãrilor,

precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii în

cazul în care cãminul de branşament şi/sau contoarele de energie

termicã se aflã pe proprietatea utilizatorului;

6. sã nu execute manevre la robinetul/vana montatã în amonte

de contor. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin

manevrarea robinetului/vanei de dupã contor;

7. sã nu utilizeze sub nicio formã apa din instalaţia de

încãlzire. Sustragerea de apã din circuitul de încãlzire

constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte conform Codului

penal;

8. sã ia mãsuri pentru prevenirea inundãrii subsolurilor,

prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de

scurgere din subsol;

9. sã aducã la cunoştinţa furnizorului, în termen de 15 zile

lucrãtoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a

datelor cuprinse în anexa nr. 2 şi a datelor de identificare a

imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum

şi a adresei la care furnizorul urmeazã sã trimitã facturile;

10. sã exploateze şi sã întreţinã instalaţiile proprii pentru

asigurarea utilizãrii eficiente a energiei termice şi sã asigure

subsolurile curate şi iluminate;

11. sã suporte contravaloarea apei de adaos în cazul

pierderilor apãrute din culpa sa sau în cazul golirii

instalaţiilor interioare, conform tarifelor aprobate de

autoritatea administraţiei publice locale;

12. sã solicite rezilierea prezentului contract şi încetarea

furnizãrii serviciului în termen de 15 zile de la înstrãinarea

imobilului;

13. sã nu construiascã sau sã nu amplaseze obiective în zona

de protecţie ori la o distanţã mai micã decât cea de siguranţã

faţã de construcţiile şi instalaţiile furnizorului şi sã

desfiinţeze construcţiile şi obiectivele construite sau amplasate

în aceste condiţii;

14. sã calculeze şi sã predea furnizorului de energie termicã

deciziile emise de comitetul executiv al asociaţiei de

proprietari/locatari privind recalcularea suprafeţei utile luate

în calcul la repartizarea energiei termice, ca urmare a

modificãrii suprafeţei echivalente termic a corpurilor de

încãlzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţã, în cazul

facturãrii individuale;

15. sã aducã la cunoştinţa furnizorului denumirea

operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru

repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri;

16. sã aducã la cunoştinţa furnizorului orice modificare a

suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încãlzire din

spaţiile comune şi din cele cu altã destinaţie decât cea de

locuinţã;

17. sã nu modifice instalaţiile de utilizare interioare

aferente unui condominiu decât în condiţiile legii.

CAPITOLUL V

Stabilirea cantitãţii de energie termicã furnizate

Art. 10. – (1) Determinarea cantitãţii de energie termicã se

face prin mãsurare directã cu ajutorul sistemelor de mãsurareînregistrare

a cantitãţilor de energie termicã furnizate, montate

pe branşamentul care deserveşte fiecare utilizator individual sau

colectiv, în punctul de delimitare a instalaţiilor.

(2) În cazul în care la branşament nu au fost montate

contoare de energie termicã, determinarea cantitãţilor de energie

furnizate se face prin metode indirecte, bazate pe mãsurãtori şi

calcule pe baza metodologiei prevãzute la art. 7 pct. 12.

Art. 11. – (1) Lunar, pânã cel târziu la data de 3 a lunii,

furnizorul va stabili cantitatea de energie termicã consumatã

prin citirea contoarelor de energie termicã pentru încãlzire şi

apã caldã de consum sau, în cazul în care condominiul nu este

contorizat, conform prevederilor art. 10 alin. (2).

(2) Tot pânã la aceeaşi datã, furnizorul va transmite

utilizatorului sau operatorului economic cu care utilizatorul are

contract pentru repartizarea costurilor pentru încãlzire consumul

de energie termicã pentru încãlzire, iar utilizatorului consumul

de energie termicã pentru apã caldã de consum, în vederea

repartizãrii acestuia pe proprietarii spaţiilor cu destinaţie de

locuinţã sau cu altã destinaţie.

(3) Pânã la data de 5 a fiecãrei luni, utilizatorul,

respectiv operatorul economic specificat la alin. (2), transmite

furnizorului situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile

pentru încãlzire defalcate pe beneficiarii de ajutor pentru

încãlzirea locuinţei, iar în cazul facturãrii individuale,

separat pentru toţi proprietarii, atât pentru încãlzire, cât şi

pentru apã caldã de consum.

(4) Pe baza situaţiei centralizatoare prevãzute la alin. (3),

pânã la data de 10 a fiecãrei luni, furnizorul calculeazã

cuantumul ajutorului pentru încãlzirea locuinţei, în conformitate

cu prevederile legale, şi emite factura cãtre utilizator sau

consumator, dupã caz.

(5) Factura va cuprinde energia termicã pentru încãlzire,

energia termicã înglobatã în apa caldã de consum, ajutorul pentru

încãlzirea locuinţei calculat potrivit prevederilor legale în

vigoare şi suma de platã calculatã ca diferenţã între valoarea

consumului şi ajutorul pentru încãlzirea locuinţei.

(6) Utilizatorul are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul

pentru încãlzirea locuinţei cu energie termicã în lista cu

cheltuielile de întreţinere, dacã facturarea nu se realizeazã

individual.

Art. 12. – (1) În acele condominii în care sunt montate

repartitoare de costuri, cantitatea de energie termicã aferentã

consumului propriu pentru încãlzirea spaţiilor cu altã destinaţie

decât cea de locuinţã, în care nu sunt montate repartitoare de

costuri, este proporţionalã cu suprafaţa echivalentã termic a

corpurilor de încãlzire existente în aceste spaţii, majoratã cu

30%.

(2) Cantitãţile de energie termicã pentru încãlzire ce se

factureazã individual se determinã astfel:

a) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri,

nu sunt deconectãri de la instalaţia interioarã de distribuţie a

energiei termice şi în condominiu nu existã operatori economici

care sã îşi desfãşoare activitatea, cantitatea aferentã fiecãrui

consumator este proporţionalã cu suprafaţa utilã a spaţiului cu

destinaţie de locuinţã. Sunt aplicabile prevederile art. 9 pct.

14;

b) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri,

sunt deconectãri de la instalaţia interioarã de distribuţie a

energiei termice sau/şi sunt operatori economici care îşi

desfãşoarã activitatea în condominiu, cantitatea de energie

termicã pentru încãlzire consumatã în spaţiile comune se

calculeazã proporţional cu raportul dintre suprafaţa echivalentã

termic a corpurilor de încãlzire montate în spaţiile comune luatã

împreunã cu cea a conductelor reţelei interioare de distribuţie

şi încãlzire ce traverseazã spaţiile comune şi suprafaţa

echivalentã termic totalã din condominiu (SET 3/SET, conform

anexei nr. 2). Suprafaţa echivalentã termic totalã însumeazã

suprafaţa echivalentã termic a tuturor corpurilor de încãlzire

racordate la instalaţia interioarã de distribuţie a energiei

termice şi cea a tuturor conductelor reţelei interioare de

distribuţie şi încãlzire. Cantitatea de energie termicã consumatã

în proprietatea fiecãrui consumator este proporţionalã cu:

1. suprafaţa utilã a spaţiului cu destinaţie de locuinţã şi

cu suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire şi a

coloanelor de distribuţie şi de încãlzire din spaţiile cu altã

destinaţie decât cea de locuinţã pe care proprietarul le are în

folosinţã (SET 2 din anexa nr. 2), dacã este cazul, pentru

consumatorii racordaţi la reţeaua internã de distribuţie a

agentului termic, fiind aplicabile prevederile art. 9 pct. 14;

2. suprafaţa echivalentã termic totalã a corpurilor de

încãlzire şi a conductelor reţelei interne de distribuţie şi

încãlzire ce se gãseşte în spaţiul cu altã destinaţie decât cea

de locuinţã (SET 4 din anexa nr. 2), pentru operatorii economici;

3. suprafaţa echivalentã termic a coloanelor de încãlzire şi

de distribuţie ce traverseazã spaţiile cu destinaţie de locuinţã,

pentru proprietarii care sunt deconectaţi;

c) în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri,

cantitãţile facturate individual se transmit furnizorului de

cãtre operatorul economic cu care utilizatorul are contract

pentru repartizarea costurilor pentru încãlzire conform art. 11

alin. (3).

(3) Cantitatea de energie termicã înglobatã în apa caldã de

consum ce se factureazã individual se determinã astfel:

a) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri,

indiferent dacã sunt sau nu sunt deconectãri de la instalaţia

interioarã de distribuţie a apei calde de consum, cantitatea

aferentã fiecãrui consumator alimentat din instalaţia interioarã

este proporţionalã cu numãrul de persoane din fiecare spaţiu cu

destinaţie de locuinţã sau conform baremelor de consum pentru

spaţiile cu altã destinaţie;

b) în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri,

cantitãţile facturate individual se transmit furnizorului de

cãtre utilizator sau de operatorul economic cu care utilizatorul

are contract pentru repartizarea costurilor pentru încãlzire

conform art. 11 alin. (3);

c) în acele condominii în care sunt montate repartitoare de

costuri, cantitatea de energie termicã aferentã consumului

propriu de apã caldã de consum în spaţiile cu altã destinaţie

decât cea de locuinţã se determinã pe bazã de bareme, dacã nu

sunt montate repartitoare de costuri în aceste spaţii.

Art. 13. – (1) Dacã furnizorul nu poate întocmi şi emite

facturile individuale pânã la data stabilitã la art. 18 alin. (1)

ca urmare a faptului cã utilizatorul sau operatorul economic cu

care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor

pentru încãlzire nu a predat datele necesare pânã la data

prevãzutã la art. 11 alin. (3), furnizorul va emite

utilizatorului o facturã cu consumurile totale din condominiu.

(2) Sarcina repartizãrii cheltuielilor în condiţiile alin.

(1) revine utilizatorului, care va cuprinde cheltuielile în lista

cu cheltuielile de întreţinere şi va transmite furnizorului un

tabel centralizator cu defalcarea cantitãţilor şi a sumelor de

platã pe consumatori pânã la data scadentã de platã a facturii.

(3) Fiecare consumator cu care este încheiatã convenţia de

facturare individualã va achita contravaloarea sumelor de platã

cuprinse în lista cu cheltuielile de întreţinere prevãzutã la

alin. (2) direct furnizorului.

Art. 14. – La schimbarea contorului în vederea reparãrii sau

verificãrii metrologice periodice, furnizorul are obligaţia de a

anunţa utilizatorul despre operaţia respectivã cu cel puţin 24 de

ore înainte de ora la care este programatã acţiunea şi va

completa un document în care sunt trecute cel puţin:

a) datele de identificare ale furnizorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) indexul înregistrat;

f) datele de identificare ale contorului ce se monteazã;

g) seria sigiliului personalizat de unicã folosinţã;

h) indexul de pornire.

CAPITOLUL VI

Tarife, facturare şi modalitãţi de platã

Art. 15. – (1) Furnizorul va practica preţurile aprobate

potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la

prezentul contract.

(2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusã la

cunoştinţa utilizatorului în scris, cu minimum 15 zile înaintea

începerii perioadei de facturare la noul preţ.

Art. 16. – (1) Facturarea se face lunar, iar tipul de facturã

emisã este ………. (Se trece colectivã sau individualã.).

(2) Modul de facturare şi de platã a contravalorii energiei

termice consumate pentru încãlzire este (Se trece una dintre

urmãtoarele opţiuni solicitatã de utilizator):

a) facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada

unui an calendaristic, pe baza cantitãţilor medii lunare de

energie termicã consumate efectiv în anul calendaristic anterior;

b) facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite

diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului, pe

perioada unui an calendaristic, pe baza cantitãţilor medii lunare

de energie termicã consumate efectiv în perioadele

corespunzãtoare ale anului calendaristic anterior;

c) facturarea şi plata lunarã pe baza consumului efectiv.

(3) Furnizorul, în cazul alegerii uneia dintre opţiunile

prevãzute la alin. (3) lit. a) sau b), va comunica utilizatorului

sau fiecãrui consumator, în cazul facturãrii individuale, pânã la

data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv

înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum şi eventualele

diferenţe de regularizat.

(4) Sumele rezultate din regularizare datorate de furnizor se

deduc din valoarea facturii pe luna urmãtoare.

(5) Sumele rezultate din regularizare datorate de utilizator,

respectiv de consumator furnizorului se plãtesc, începând cu luna

martie, ……………. (Se trece integral sau eşalonat, pânã la

data de 31 iulie a anului în curs).

Art. 17. – Factura va cuprinde, pe lângã datele specificate

la art. 11 alin. (5), şi elementele de identificare ale fiecãrui

punct de consum, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legalã.

Art. 18. – (1) Factura pentru furnizarea energiei termice se

emite cel mai târziu pânã la data de 15 a lunii urmãtoare celei

în care prestaţia a fost efectuatã. Utilizatorii/Consumatorii

sunt obligaţi sã achite facturile reprezentând contravaloarea

serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţã de 15

zile lucrãtoare de la data emiterii facturilor; data emiterii

facturii şi termenul de scadenţã se înscriu pe facturã.

(2) Neachitarea de cãtre utilizator/consumator a facturii

emise de furnizor în termen de 30 zile de la data scadenţei sau a

sumelor rezultate din regularizare la termenele prevãzute atrage

penalitãţi de întârziere, dupã cum urmeazã:

a) penalitãţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru

neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform

reglementãrilor legale în vigoare;

b) penalitãţile datorate începând cu prima zi dupã data

scadenţei;

c) valoarea totalã a penalitãţilor nu poate depãşi cuantumul

debitului şi se constituie venit al furnizorului.

Art. 19. – Facturile şi documentele de platã se transmit de

furnizor la adresa: ………………..

Art. 20. – Utilizatorul poate efectua plata serviciilor

prestate prin urmãtoarele modalitãţi:

a) în numerar la casieria furnizorului;

b) cu filã cec;

c) cu ordin de platã;

d) prin internet;

e) ……..(Se trece alt instrument de platã convenit de

pãrţi.).

Art. 21. – (1) În cazul în care pe documentul de platã nu se

menţioneazã obiectul plãţii, se considerã achitate facturile în

ordine cronologicã.

(2) În funcţie de modalitatea de platã, aceasta se considerã

efectuatã, dupã caz, la una dintre urmãtoarele date:

a) data certificãrii plãţii de cãtre unitatea bancarã a

utilizatorului, pentru ordinele de platã;

b) data certificatã de furnizor, pentru filele cec sau

celelalte instrumente de platã legale;

c) data înscrisã pe chitanţa emisã de casieria furnizorului.

Art. 22. – În cazul în care se constatã cã

utilizatorul/consumatorul la care anterior a fost sistatã

furnizarea energiei termice a beneficiat de acest serviciu, se va

proceda la facturarea acestuia începând cu data sistãrii

serviciului.

CAPITOLUL VII

Rãspunderea contractualã

Art. 23. – Pentru neexecutarea în tot sau în parte a

obligaţiilor contractuale prevãzute în prezentul contract pãrţile

rãspund conform prevederilor legale.

Art. 24. – Furnizorul rãspunde de parametrii cantitativi şi

calitativi ai apei calde de consum furnizate, precum şi de

respectarea normativelor tehnice şi comerciale în vigoare.

Art. 25. – Refuzul total sau parţial al

utilizatorului/consumatorului de a plãti o facturã emisã de

furnizor va fi comunicat acestuia prin adresã scrisã, care va

conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data

primirii facturii. Reclamaţiile ulterioare efectuãrii plãţii

facturilor se conciliazã între pãrţi în termen de 10 zile

lucrãtoare de la data formulãrii scrise a pretenţiilor de cãtre

utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculãri

conciliate între pãrţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu

se percep penalitãţi.

Art. 26. – Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri

în cazul deteriorãrii instalaţiilor interioare aparţinând

utilizatorului sau al îmbolnãvirii utilizatorilor colectivi ori

individuali, în situaţia în care au apãrut presiuni în punctul de

delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în

vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic

de încãlzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde

condiţiilor de potabilitate etc. Plata despãgubirilor se face în

termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau

constatãrii deteriorãrii pe baza expertizei efectuate de un

expert autorizat angajat de furnizor şi agreat de utilizator. În

cazul în care în urma expertizei se constatã cã furnizorul nu

este în culpã, plata expertizei va fi suportatã de utilizator.

Art. 27. – În cazul nerespectãrii prevederilor art. 7 pct.

13, 14 şi 20, furnizorul va fi obligat la plata de despãgubiri

care sã acopere prejudiciul creat.

CAPITOLUL VIII

Forţa majorã

Art. 28. – În cazul apariţiei unor situaţii de forţã majorã,

partea care o invocã este exoneratã de rãspundere în condiţiile

legii.

Art. 29. – (1) Niciuna dintre pãrţile contractante nu

rãspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod

necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi

revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau

executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost

cauzatã de forţa majorã.

(2) Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice

celeilalte pãrţi, în termen de 48 de ore, despre producerea

evenimentului, apreciind perioada în care urmãrile ei înceteazã,

cu confirmarea autoritãţilor competente de la locul producerii

evenimentului ce constituie forţã majorã, şi sã ia toate mãsurile

posibile în vederea limitãrii consecinţelor lui.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 30. – Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind

validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,

executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale

amiabilã de reprezentanţii lor.

Art. 31. – În cazul în care nu este posibilã rezolvarea

litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor

judecãtoreşti competente.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

Art. 32. – În toate problemele care nu sunt prevãzute în

prezentul contract pãrţile se supun prevederilor legislaţiei

specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale

altor acte normative incidente.

Art. 33. – Corespondenţa adresatã furnizorului de cãtre

utilizator/consumator va conţine în mod obligatoriu:

denumirea/numele şi prenumele, calitatea, adresa, semnãtura

persoanei autorizate şi, dupã caz, ştampila utilizatorului.

Art. 34. – Prezentul contract se poate modifica prin acte

adiţionale conform prevederilor art. 6 pct. 3 şi art. 7 pct. 4.

Art. 35. – Anexele nr. 1-3 şi, dupã caz, nr. 4-7 fac parte

integrantã din prezentul contract.

Art. 36. – Utilizatorul va completa şi va înainta

furnizorului anexele nr. 5 şi 6 în cazul în care se încheie

convenţii de facturare individualã.

Art. 37. – Prezentul contract a fost încheiat în douã

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intrã în vigoare la

data de …………… .

Furnizor, Utilizator,

………. …………

Data semnãrii

………….

ANEXA 1

───────

la contract

───────────

DELIMITAREA

instalaţiilor de alimentare cu energie termicã

Denumirea utilizatorului (Se trece denumirea utilizatorului

care trebuie sã fie aceeaşi cu cea din contract.):

Adresa la care se furnizeazã serviciul de alimentare cu

energie termicã este (Se trec toate adresele de consum care au

branşament propriu şi aparţin aceluiaşi proprietar sau fac parte

din aceeaşi asociaţie de proprietari/locatari.):

………………………………………………………

..

………………………………………………………

..

………………………………………………………

..

A. Alimentarea cu energie termicã se face din (Se trece

denumirea tronsonului din reţeaua de transport, centralei

termice, staţiei termice sau punctului termic din care se face

alimentarea fiecãrui loc de consum.):

B. Punctul/Punctele de delimitare este/sunt

amplasat/amplasate conform schiţei/schiţelor (Se trece numãrul

schiţei.) din anexã. (În fiecare schiţã cotatã se vor figura

vanele, contorul de energie termicã, reducţiile, diametrul

exterior sau diametrul nominal.)

C. Caracteristicile contoarelor de energie termicã pentru

încãlzire şi apã caldã de consum de branşament sunt (Pentru

fiecare contor de branşament se trec denumirea comercialã, tipul,

seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificare

metrologicã, data montãrii, seriile sigiliilor personalizate de

unicã folosinţã etc.):

D. Schema de principiu a conductelor şi armãturilor în amonte

şi în aval de punctul de delimitare este conform

schiţei/schiţelor (Se trece numãrul schiţei/schiţelor.) din

anexã. (Schiţa cotatã va cuprinde racordul pânã la prima vanã de

separare a reţelei de distribuţie/transport şi partea de reţea

interioarã pânã la intrarea pe proprietatea utilizatorului.)

Furnizor,

…….. Utilizator,

………..

ANEXA 2

───────

la contract

───────────

SITUAŢIA

persoanelor şi operatorilor economici

*T*

┌────┬─────────────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬───

─────┬───────┐

│Nr. │Adresa punctului │Numãrul de │ SU*1) │SET 1*2)│SET 2*3)│SET

3*4)│ SET*5)│

│crt.│ de consum │ persoane │ │ │ │

│ │

├────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───

─────┼───────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───

─────┼───────┤

│ 2 │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───

─────┼───────┤

│… │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼─────────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───

─────┼───────┤

│ n │ │ │ │ │ │

│ │

└────┴─────────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴───

─────┴───────┘

*ST*

__________

*1) Suprafaţa utilã a spaţiilor cu destinaţie de locuinţã.

*2) Suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire şi

a coloanelor de încãlzire şi distribuţie din spaţiile cu

destinaţie de locuinţã.

*3) Suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire şi

a coloanelor de încãlzire şi distribuţie din spaţiile cu altã

destinaţie decât cea de locuinţã (garaje, boxe etc.), exclusiv

operatorii economici.

*4) Suprafaţa echivalentã termic a corpurilor de încãlzire şi

a conductelor reţelei interne de încãlzire şi distribuţie din

spaţiile comune.

*5) Suprafaţa echivalentã termic totalã din condominiu egalã

cu SET 1 + SET 2 + SET 3 + SET 4.

Situaţia se întocmeşte pe baza inventarului transmis de

utilizator, cu excepţia datelor referitoare la proprietarii

spaţiilor cu altã destinaţie decât cea de locuinţã cu care

furnizorul are contract direct.

Rubricile „SET 1”, „SET 2”, „SET 3” şi „SET 4” se completeazã

numai în cazul facturãrii individuale sau când în condominiu îşi

desfãşoarã activitatea operatori economici.

*T*

┌────┬───────────────────┬────────┬───────────────┬───────┬──────

─┬────────────┐

│Nr. │ Denumirea │ │Denumire barem/│ Iarna │ Vara

│ Semnãtura │

│crt.│ operatorului │SET 4*6)│ cantitate │- Gcal/│-

Gcal/│operatorului│

│ │economic/adresa │ │ │ lunã-│

lunã-│ economic │

│ │punctului de consum│ │ │ │

│ │

├────┼───────────────────┼────────┼────┬────┬─────┼───────┼──────

─┼────────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼───────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────

─┼────────────┤

│ 2 │ │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼───────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────

─┼────────────┤

│….│ │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼───────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────

─┼────────────┤

│ n │ │ │ │ │ │ │

│ │

├────┼───────────────────┼────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────

─┼────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │

└────┴───────────────────┴────────┴────┴────┴─────┴───────┴──────

─┴────────────┘

*ST*

___________

*6) Suprafaţa echivalentã termic totalã a corpurilor de

încãlzire şi a conductelor reţelei interne de încãlzire şi

distribuţie ce se gãseşte la fiecare operator economic.

ANEXA 3

───────

la contract

───────────

CONDIŢII

de calitate şi legislaţia aplicabilã

Presiunea apei calde de consum asiguratã la ultimul nivel al

condominiului este de ……… (Se trece valoarea presiunii ce

trebuie asiguratã.), la un debit de apã simultan de

…………………… (Se trece debitul de apã instantaneu,

considerându-se factorul de simultaneitate din normele de

proiectare.).

Debitul de apã caldã de consum minim asigurat este de …….

l/s şi de ….. mc/zi.

Presiunea minimã a agentului termic la branşament este de

……….. bari.

Diferenţa de presiune între tur şi retur este de

……………….. bari.

Debitul de agent termic orar maxim şi minim furnizat iarna

este de ……/….t/h*1).

Debitul de agent termic orar maxim şi minim furnizat vara

este de ……./….t/h*1).

Indicii de calitate ai condensului şi ai apei returnate sunt

cei din ……… (Se trece norma sau anexa la contract.)*1).

Presiunea şi temperatura nominalã ale agentului termic livrat

sunt ……. bari/…..°C*1).

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de

furnizare a energiei termice pentru care se încheie contractul

sunt:

___________

*1) Numai pentru operatori economici, dacã este cazul.

*T*

┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────

─────────────┐

│Nr. │ Numãrul actului normativ │Denumirea actului

normativ sau tehnic│

│crt.│ sau tehnic*2) │

├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────

─────────────┤

│ 1 │ │

├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────

─────────────┤

│ 2 │ │

├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────

─────────────┤

│… │ │

├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────

─────────────┤

│ n │ │

└────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────

─────────────┘

*ST*

Furnizor, Utilizator,

………… ……………..

___________

*2) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţã, hotãrâri ale

Guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

ANEXA 4

───────

la contract

───────────

CONVENŢIE

de facturare individualã a consumurilor de energie

termicã

Nr. …….. din data ………….

I. Pãrţile

Art. 1. – (Se trece societatea comercialã/regia autonomã sau

operatorul în gestiune directã …. conform Legii) ….., cu

sediul în …., str. …. nr. …., bl. …., sc. …, et. ….,

ap. …, judeţul/sectorul ….., înmatriculatã/înmatriculat la

registrul comerţului cu nr. …., codul fiscal ….., codul unic

de înregistrare ……., contul nr. ….., deschis la ….,

reprezentatã/reprezentat de ….., având funcţia de ……, şi de

….., având funcţia de ……, în calitate de furnizor, pe de o

parte,

şi

Domnul/Doamna, cu domiciliul în localitatea ……, str.

….. nr. …., bl. …., sc. …., judeţul/sectorul …….,

reprezentat/reprezentatã de (dacã este cazul) …….., având

calitatea de [Se trece calitatea celui care semneazã valabil

convenţia (proprietar sau cu împuternicire datã de proprietar,

caz în care se trec datele care atestã autenticitatea

împuternicirii)], identificat/identificatã cu C.I/B.I. seria

…… nr. …….., eliberatã/eliberat la data de …… de

….., C.N.P. ….., în calitate de consumator, pe de altã parte,

au convenit sã încheie prezenta convenţie de facturare

individualã a cantitãţilor de energie termicã, anexã la

Contractul de furnizare nr. …. din data ……, încheiat cu

utilizatorul (Se trec datele de identificare ale asociaţiei.), cu

respectarea urmãtoarelor clauze:

II. Obiectul convenţiei

Art. 2. – (1) Obiectul prezentei convenţii îl constituie

facturarea cotei-pãrţi din consumurile totale de energie termicã

înregistrate de contoarele de energie termicã pentru încãlzire şi

apã caldã de consum, montate la branşamentul condominiului,

reglementarea raporturilor dintre furnizor şi consumatorul

individual privind condiţiile de consum şi plata contravalorii

acestor consumuri, pe baza facturii emise de furnizor.

(2) Prezenta convenţie stabileşte raporturile juridice dintre

furnizor, utilizator şi consumatorul individual cu privire la

furnizarea, utilizarea, facturarea şi plata energiei termice.

(3) Raporturile dintre furnizor şi consumator se stabilesc la

punctul de delimitare dintre reţeaua interioarã a utilizatorului,

aflatã pe proprietatea acestuia, şi reţeaua publicã.

Art. 3. – Data şi condiţiile privind transmiterea datelor

necesare facturãrii individuale a consumurilor de energie termicã

sunt cele stabilite în contractul de furnizare a energiei

termice.

III. Drepturile şi obligaţiile furnizorului

Art. 4. – Furnizorul are urmãtoarele drepturi:

a) sã factureze şi sã încaseze lunar, la tarifele în vigoare,

cantitãţile furnizate, determinate potrivit prevederilor

contractulului de furnizare a energiei termice;

b) sã aplice penalitãţi egale cu nivelul dobânzii datorate

pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în cazul

neachitãrii facturilor la termen;

c) sã aibã acces pe proprietatea consumatorului pentru

închiderea şi sigilarea instalaţiilor individuale de utilizare a

energiei termice, în cazul în care consumatorul nu achitã

contravaloarea energiei termice furnizate în cel mult 30 de zile

calendaristice de la data expirãrii termenului de platã a

facturilor, şi sã solicite în instanţã recuperarea debitelor şi,

dupã caz, accesul pe proprietatea consumatorului pentru

închiderea şi sigilarea instalaţiilor de utilizare a energiei

termice, în cazul în care consumatorul refuzã accesul pe

proprietatea sa;

d) celelalte drepturi stabilite prin contractul de furnizare

a energiei termice cu referire la consumator.

Art. 5. – Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:

a) sã respecte angajamentele asumate prin contractul de

furnizare a energiei termice încheiat cu utilizatorul, precum şi

cele din prezenta convenţie;

b) sã înregistreze toate reclamaţiile şi sesizãrile

consumatorului şi sa ia mãsurile ce se impun în vederea

soluţionãrii acestora, în termenul prevãzut de lege;

c) sã comunice, în termen de 30 de zile de la depunerea unei

contestaţii privind factura emisã, rezultatul analizei

contestaţiei şi modul de soluţionare a acesteia;

d) sã corecteze facturile întocmite greşit, pe cele care au

consumuri greşite recunoscute de furnizor sau asupra cãrora s-a

pronunţat o instanţã;

e) sã nu aplice penalitãţi la facturile întocmite sau

dovedite a fi greşit întocmite, indiferent de cauze;

f) sã solicite operatorului economic care asigurã exploatarea

repartitoarelor de costuri refacerea calculelor de repartizare în

cazul contestãrii de cãtre consumator a consumurilor sau în cazul

în care instanţa a dat dreptate, în totalitate ori în parte,

consumatorului;

g) celelalte obligaţii stabilite prin contractul de furnizare

a energiei termice cu referire la consumator.

IV. Drepturile şi obligaţiile consumatorului

Art. 6. – Consumatorul are urmãtoarele drepturi:

a) sã utilizeze energia termicã livratã în condiţiile

prevãzute în contractul de furnizare a energiei termice încheiat

cu utilizatorul;

b) sã conteste contravaloarea facturii prin înştiinţare

scrisã transmisã furnizorului;

c) sã cearã în instanţã soluţionarea contestaţiei depuse la

furnizor în cazul în care nu este mulţumit de soluţia propusã de

acesta;

d) sã primeascã rãspuns în termenul legal la sesizãrile

adresate furnizorului;

e) celelalte drepturi stabilite prin contractul de furnizare

a energiei termice cu referire la consumator.

Art. 7. – Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:

a) sã achite integral şi la termen facturile emise de

furnizor, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate,

inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta,

potrivit anexei nr. 5;

b) sã comunice în scris, în termen de 10 zile lucrãtoare,

furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza

întocmirii prezentei convenţii şi sã încheie acte adiţionale în

legãturã cu aceasta;

c) sã permitã accesul furnizorului pe proprietatea sa pentru

inventarierea instalaţiilor individuale de utilizare a energiei

termice sau pentru închiderea şi sigilarea acestora, în cazul în

care consumatorul nu achitã contravaloarea serviciilor furnizate;

d) sã nu modifice instalaţiile de utilizare interioare

aferente unui condominiu decât în condiţiile legii;

e) celelalte obligaţii stabilite prin contractul de furnizare

a energiei termice cu referire la consumator.

V. Facturare şi modalitãţi de platã

Art. 8. – Contravaloarea cantitãţilor de energie termicã

furnizate consumatorului se încaseazã pe bazã de facturã; factura

reprezintã documentul de platã emis de furnizor în conformitate

cu legislaţia în vigoare.

Art. 9. – Facturile şi documentele de platã se transmit de

furnizor la adresa …… (Se trece adresa de corespondenţã cu

consumatorul, dacã este alta decât cea specificatã în preambulul

prezentei convenţii).

Art. 10. – Factura individualã emisã de furnizor va conţine

cel puţin rubricile prevãzute în contractul de furnizare a

energiei termice.

Art. 11. – Condiţiile, termenele, modul de facturare şi de

platã, modul de determinare a cantitãţilor, regularizãrile şi

calculul penalizãrilor în caz de neplatã sunt cele prevãzute în

contractul de furnizare a energiei termice.

Art. 12. – (1) Facturile pot fi achitate de consumator prin

…. (Se trece mijlocul de platã convenit cu consumatorul.).

(2) În cazul în care achitarea facturii se face la

încasatorul furnizorului, acesta trebuie sã prezinte legitimaţia

de serviciu, iar chitanţa eliberatã trebuie sã prezinte însemne

pentru identificarea uşoarã a veridicitãţii documentului.

(3) În cazul în care furnizorul nu a asigurat elementele de

siguranţã la chitanţele eliberate sau nu a comunicat

consumatorului un specimen din acestea, recuperarea pagubelor

rezultate din eventualele fraude legate de achitarea facturilor

unor persoane neîndreptãţite sunt în sarcina furnizorului.

Art. 13. – Factura se considerã achitatã de cãtre consumator

la data la care consumatorul face dovada cã a trimis sau a dat

banii furnizorului.

VI. Rãspunderi

Art. 14. – Pentru neexecutarea în tot sau în parte a

obligaţiilor contractuale prevãzute în prezenta convenţie pãrţile

rãspund conform prevederilor legale.

Art. 15. – Rãspunderea privind cantitãţile de energie termicã

pe baza cãrora se întocmeşte factura este, în funcţie de persoana

juridicã abilitatã sã facã repartizarea, în sarcina

utilizatorului, operatorului economic care asigurã repartizarea

consumurilor înregistrate la branşamentele condominiului sau a

furnizorului.

Art. 16. – Reluarea furnizãrii energiei termice dupã sistare

pentru neplatã se realizeazã în maximum 3 zile lucrãtoare de la

efectuarea plãţii integrale a contravalorii cantitãţilor de

energie termicã facturate şi a cheltuielilor ocazionate de

sistarea şi reluarea furnizãrii.

Art. 17. – În cazul în care consumatorul foloseşte apa din

circuitul de încãlzire în alte instalaţii decât corpurile de

încãlzire legal montate, acesta urmeazã sã suporte plata daunelor

pe care le-a produs şi sã aducã instalaţia la situaţia iniţialã,

furnizorul având obligaţia de a anunţa autoritãţile competente în

cazul sustragerii de agent termic.

Art. 18. – (1) Intervenţiile neautorizate asupra

repartitoarelor de costuri în scopul influenţãrii indicaţiilor

acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, modificãrile de

orice fel în vederea obţinerii unor foloase constituie consum

fraudulos şi se sancţioneazã conform prevederilor legale.

(2) Consumatorii aflaţi în situaţia prevãzutã la alin. (1) nu

sunt exoneraţi de plata unor daune cãtre utilizator şi furnizor.

VII. Forţa majorã

Art. 19. – Prevederile referitoare la forţa majorã cuprinse

în contractul de furnizare se aplicã corespunzãtor.

VIII. Durata convenţiei

Art. 20. – (1) Prezenta convenţie se încheie pe duratã

nedeterminatã.

(2) Proprietarii care îşi înstrãineazã apartamentele sau

spaţiile cu altã destinaţie sunt obligaţi ca la întocmirea

formelor de înstrãinare sã facã dovada achitãrii la zi a

cheltuielilor care le revin.

(3) Noul proprietar preia drepturile şi obligaţiile stipulate

în prezenta convenţie.

(4) Furnizorul are dreptul sã urmãreascã recuperarea

debitelor consumatorilor acumulate pânã la data încetãrii

valabilitãţii prezentei convenţii.

Art. 21. – Prezenta convenţie poate înceta în urmãtoarele

cazuri:

a) prin rezilierea contractului de furnizare a energiei

termice;

b) din iniţiativa furnizorului, cu un preaviz de 15 zile;

c) în alte situaţii prevãzute de lege.

X. Litigii

Art. 22. – Pãrţile convin ca toate neînţelegerile privind

validitatea prezentei convenţii sau rezultate din interpretarea,

executarea ori încetarea acesteia sã fie rezolvate pe cale

amiabilã.

Art. 23. – În cazul în care nu este posibilã rezolvarea

litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa instanţelor

judecãtoreşti române competente.

XI. Alte clauze

Art. 24. – Prezenta convenţie se completeazã cu dispoziţiile

din contractul de furnizare a energiei termice care se referã la

consumator.

Art. 25. – (1) Modificarea prezentei convenţii se poate face

prin act adiţional, în condiţiile prevãzute la art. 6 pct. 3 şi

art. 7 pct. 4 din contractul de furnizare a energiei termice.

(2) Prezenta convenţie constituie act adiţional la Contractul

… (Se trece numãrul contractului.).

(3) Prezenta convenţie s-a încheiat în 3 exemplare şi intrã

în vigoare la data de ………. .

Furnizor

Director

Numele şi prenumele

Semnãtura şi ştampila

Utilizator

Preşedintele asociaţiei

Numele şi prenumele ………..

Semnãtura şi ştampila ………

Consumator

Nr. apartament

Numele şi prenumele ……….

Semnãtura ………………..

ANEXA 5

───────

la contract

───────────

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

pe consumator cu debitele*1) înregistrate de proprietarul

spaţiului cu

destinaţie de locuinţã sau altã destinaţie din cadrul

imobilului din

str. …. nr. …, bl. …, sc. …, ap.

…….,

judeţul/sectorul ……, localitatea ……. la data de

…….

Debitul total în valoare de ………. lei este defalcat

astfel:

*T*

┌───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────

───────────┐

│ Luna │ An curent │ An-1 │ An-2 │

An-3 │

├───────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼────

───┬───────┤

│ │Factura│Penali-│Factura│Penali-│Factura│Penali-

│Factura│Penali-│

│ │curentã│zãri │curentã│zãri │curentã│zãri

│curentã│zãri │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Ianuarie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Februarie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Martie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Aprilie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Mai │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Iunie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Iulie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│August │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Septembrie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Octombrie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Noiembrie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│Decembrie │ │ │ │ │ │ │

│ │

├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────

───┼───────┤

│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │

│ │

└───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────

───┴───────┘

*ST*

Se certificã cã valorile înscrise în tabelul de mai sus

corespund cu evidenţele asociaţiei.

Preşedintele asociaţiei,

……………………

(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura şi ştampila

___________

*1) În cazul în care debitul datorat pentru cantitatea de apã

caldã trebuie recuperat de furnizorul de apã pe baza facturilor

emise de acesta, debitul se va referi numai la energia termicã.

ANEXA 6

───────

la contract

───────────

CENTRALIZATOR PE UTILIZATOR

cu debitele înregistrate de proprietarii spaţiilor cu

destinaţie de

locuinţã şi cu altã destinaţie din cadrul imobilului din

str. ……. nr. …, bl. …, judeţul/sectorul

………..,

localitatea ………. la data de …………

*T*

┌────┬───┬────────────┬───────────────────────────┬──────────────

─┬───────────┐

│Nr. │Nr.│Numele şi │Debitul total datorat │Datorii din

│Datorii din│

│crt.│ap.│prenumele*1)│conform centralizatorului │facturi

curente│penalizãri │

│ │ │ │ individual │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│ 1 │ │ │ │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│ 2 │ │ │ │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│ 3 │ │ │ │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│ 4 │ │ │ │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│… │ │ │ │

│ │

├────┼───┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│ n │ │ │ │

│ │

├────┴───┴────────────┼───────────────────────────┼──────────────

─┼───────────┤

│TOTAL: │ │

│ │

└─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────

─┴───────────┘

*ST*

___________

*1) Pentru operatorii economici, denumirea acestora şi a

persoanei împuternicite sã angajeze operatorul economic.

Preşedinte,

…………………….

(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura şi ştampila

ANEXA 7

───────

la contract

───────────

CENTRALIZATOR

cu situaţia apartamentului nr. …….

Numãr de camere ……….

Numãr de persoane ……….

Suprafaţa utilã ……….

Suprafaţa echivalentã termic

a instalaţiei de încãlzire

din apartament ……… mp

Situaţia instalaţiilor de

încãlzire se prezintã astfel:

Izolarea conductelor se ia în consideraţie numai în cazul în

care aceasta este stabilã şi nu poate fi demontatã cu uşurinţã.

*T*

┌─────────────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────────┬

──────────────┐

│ │ │ │ │Izolaţie

│Izolaţie │

│Incintã încãlzitã│Corp de │SET corp de│Coloane de │termicã a

│termicã a │

│ │încãl- │încãlzire │distri- │coloanei de

│coloanei de │

│ │zire*1) │ │buţie*2)

│încãlzire*3)│distribuţie*4)│

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

6 │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│Dormitor │ │ │ │ │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│Sufragerie │ │ │ │ │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│Baie │ │ │ │ │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│Bucãtãrie │ │ │ │ │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│WC serviciu │ │ │ │ │

├─────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼

──────────────┤

│Alte spaţii cu │ │ │ │ │

│instalaţii de │ │ │ │ │

│încãlzire │ │ │ │ │

└─────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────┴

──────────────┘

*ST*

Furnizor,

……………..

(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura şi ştampila

Utilizator,

……………………….

(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura şi ştampila

Consumator,

……………………….

(numele şi prenumele în clar)

Semnãtura

___________

*1) Se menţioneazã tipul corpului de încãlzire conform

Ghidului GP 067-2 sau numãrul şi diametrul coloanelor de

încãlzire.

*2) Se menţioneazã diametrul coloanei de distribuţie a

agentului termic la corpul de încãlzire.

*3) Se menţioneazã materialul şi grosimea izolaţiei termice

ale coloanelor de încãlzire din coloana 2.

*4) Se menţioneazã materialul şi grosimea izolaţiei termice

ale coloanelor de distribuţie din coloana 4.

________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Proces Verbal al Adunarii Generale al U.A.P.

##################################################### #####################################################