Andrei Volosevici a fost imputernicit sa majoreze tariful la gigacalorie. Va merge brat la brat cu Veolia sa primeasca aprobare, desi avizul ANRE nu este obligatoriu

Andrei Volosevici a fost imputernicit sa majoreze tariful la gigacalorie. Va merge brat la brat cu Veolia sa primeasca aprobare, desi avizul ANRE nu este obligatoriu

Din pacate, conditiile impuse de pandemie produc deficiente in functionarea unitatilor administrative ale caror sedinte de Consiliu Local erau publice, iar cetatenii implicati puteau participa liber la acestea. Acum, la sedintele de Consiliu Local participa doar consilierii locali si reprezentantii directiilor subordonate direct primariei. Nu ar fi o problema, numai ca legea transparentei decizionale care aduce mai aproape cetateanul de aparatul administrativ al primariei, la Ploiesti, este calcata in picioare de ani de zile. La inceputul mandatului de primar al lui Adrian Dobre am depus o cerere conform legii 52/2003 cu privire la transparenta decizionala, pentru ca sa ne fie comunicate proiectele de Hotarari de Consiliu Local si actele subsecvente. Noi am zis, noi am auzit. Inainte de Dobre  la fel am procedat si la fel s-a intamplat. Singurul factor care se regaseste la fiecare dintre cererile care au ramas fara raspuns, incalcandu-se legea transparentei, este directorul pe comunicare şi relaţii publice din Primăria Ploieşti , respectiv Frăţilă Istrătescu. Ea este in functie si acum si o anunt pe aceasta cale ca daca si de acum incolo se intampla la fel, nu voi ezita sa fac plangere penala atat ei cat si primarului si secretarului primariei. Si sa nu indrazneasca sa arunce vina pe mine pentru ca sunt aproape 10 ani de cand aceste lucruri instituite prin lege, iar dumneaei nu binevoieste sa le respecte.

Pentru ca a venit pe cai mari, astept din partea primarului Andrei Volosevici sa respecte aceasta lege, mai ales pentru ca este avocat, adica un om in slujba legii, ca doar nu degeaba a fost consilierul directorului general al SC CONPET SA.  Ca sa nu mai existe confuzii sau sa-si gaseasca scuze cei la care am facut referire le transmit ca astazi 31.03.2021 am depus o noua cerere pentru respectarea kegi, pentru a mi se comunica proiectele de acte normative cu 30 de zile inainte, fapt care presupune o noua organziare, una eficienta nu dupa ureche asa cum a fost pana acum.

Am pornit de la premisa ca ieri in sedinta de Consiliu local, primarul Andrei Volosevici a fost imputernicit „ca impreuna cu reprezentantii Veolia Energie Prahova sa solicite autoritatii de reglementare stabilirea unui pret unic al gigacaloriei pentru municipiul Ploiesti. Potrivit adresei furnizorului VEOLIA ENERGIE PRAHOVA, preţul care urmează să fie stabilit este în jur de 432 lei/ gigacalorie, faţă de 375 lei în prezent.”

Baiat bun d-ul Andrei Volosevici. Au trecut alegerile, are sase luni de cand e primar si hopa hai sa majoram tarifele la gigacalorie, ca doar e pandemie si saracia bate la usa, iar operatorul trebuie sa mai reziste un an. Nu conteaza cat se chinuie cetateanul, ci sa reziste operatorul. Despre strategia legata de termoficare vom vorbi in alt articol, pentru ca merita discutata, mai ales ca la anul in aprilie, dupa terminarea sezonului rece se termina contractul cu Veolia Energie Prahova!

Citeste si: S-a votat ! Primăria Ploieşti va solicita împreună cu Veolia creşterea preţului la gigacalorie !

Prin urmare, ne asteptam ca in perioada urmatoare sa se propuna un proiect de HCL prin care sa se aduca la vot un tarif de 432 lei/ gigacalorie. Pare incredibil ce vrea sa fac primarul, cu majoritatea lui cu tot. Acesta a fost delegat ca sa mearga brat la brat cu Veolia sa ceara un tarif unic. Nu spune o majorare de tarif ci cere ANRE ca sa instituie un tarif unic, desi e o minciuna ordinara, fiind vorva despre o majorare de la 375 la 432 lei. Mai mult, i se inlatura Consiliului Local posibilitatea de a se opune majorarii unui tarif, avand in vedere aceasta fraternitate intre primar si operator care merg impreuna sa ceara o majorare de tarif. Mai jos redam principiile dupa care functioneaza serviciile publice in Romania si de care primarul Andrei Volosevici si consilierii locali ar trebui sa tina cont, in asa fel incat aceasta fraternitate sa nu treaca peste lege si sa permita consilierilor sa se opuna majorarii de tarif, pentru ca avizul ANRE este consultativ, dupa cum bine stim, d-le primar, pentru ca autoritatile au dreptul „să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială”.

(2) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, după caz. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autorităţile administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, următoarele drepturi:

a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
b) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
c) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor;
d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;

Incepand de astazi astept sa se respecte legea si sa mi se comunice cu 30 de zile inainte  a fdi supuse votului consilierilor locali proiectele de HCL. Altfel, nu avem incotro si ne vom adresa organelor abilitate sa cerceteze abuzul in serviciu.

Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice

ART. 6
Serviciile de utilităţi publice se organizează şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:
(la 26-11-2016 Partea introductivă a art. 6 din Capitolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016)
a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) asocierii intercomunitare;
e) responsabilităţii şi legalităţii;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
i) administrării eficiente e bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

Legea 52/2003, cu privire la transparenta decizionala

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.
(6) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
(7) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publică pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.
(11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.
(12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.
(13) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
ART. 8
(1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.
(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice.
ART. 9
Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

In sedinta de Consiliu Local din 31 august 2023 se va supune aprobarii subventia la gigacalorie pentru luna septembrie. Multumim anticipat

Astazi, 31 ianuarie 2023 va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Ploiesti in care se va supune votului aprobarea ...

##################################################### #####################################################