Administratorul de bloc

Administratorul de bloc

Administrator bloc

Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a administratorului imobilului. Administratorul este angajatul asociatiei si nu conducatorul acesteia.
Art. 35. legea 230/2007
(1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 22.
(2) Persoanele fizice pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă.
(3) Candidaţii pentru funcţia de administrator de imobile trebuie să prezinte comitetului executiv al asociaţiei de proprietari documentele solicitate, garanţiile profesionale şi materiale prevăzute de lege şi trebuie să nu fi suferit nicio condamnare.
Garantia materiala nu este obligatorie aceasta se hotareste in cadrul Adunarii Generale .
Administratorul are urmatoarele atributii: prestează servicii în mod profesional conform obligaţiilor şi responsabilităţilor atribuite de Comitetul Executiv; gestionează bunurile materiale şi fondurile băneşti, dacă nu are angajat un casier; efectuează formalităţile necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii şi urmăreşte realizarea acestora; gestionează modul de îndeplinire a obligaţiilor proprietarilor în raport cu autorităţile. Neîndeplinirea atribuţiilor se sancţionează cu amendă între 500 şi 3.000 de lei.
Art 56 legea 230/2007.
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, de preparare şi distribuire a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenţei acestora;
b) neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi g) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;

Este obligatoriu ca persoanele fizice să urmeze un curs de pregătire profesională organizat în condiţiile legii. Administratorii obţin un atestat în baza unei hotărâri a consiliului local, care însă poate fi retras de autorităţi dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea activităţii.
Art. 58. –HG1588/2007
(1) Persoanele fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.
(3) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe tot teritoriul României.
(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acestei activităţi.
Administratorii care îndeplinesc şi funcţia de contabil în partidă simplă au obligaţia să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
Art 35 Hg 1588/2007
(7) Administratorul care îndeplineşte şi funcţia de contabil în partidă simplă are obligaţia să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(8) În situaţia în care asociaţia de proprietari angajează un casier, acesta răspunde de efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casă. La asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula şi funcţia de casier. Pentru încasările în numerar, asociaţia de proprietari are obligaţia să emită chitanţe care vor cuprinde obligatoriu următoarele date: numărul de ordine, în baza unei serii, care identifică chitanţa în mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare fiscală ale asociaţiei de proprietari pentru care se emite chitanţa.

Administrator bloc Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari mandatează Comitetul Executiv, reprezentat de preşedinte, pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a administratorului imobilului. Administratorul este angajatul asociatiei si nu conducatorul acesteia. Art. 35. legea 230/2007 (1) Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, asociaţia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate şi autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife…

Review Overview

Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Cenzorat

Activitatea de cenzorat Comitetul executiv al asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau ...

##################################################### #####################################################